WoodSmith :: วู้ดสมิตร

ประตูลูกฟักพร้อมวงกบ

ประตูลูกฟักพร้อมวงกบ

2MV2

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุหน้าบาน วัสดุภายใน กว้าง สูง ความหนา
(รวมวงกบ)

ชนิด/

วัสดุวงกบ

การใช้งาน
ประตูลูกฟัก
พร้อมวงกบ

Doorsin

หน้าบานลูกฟัก

ทำสีอครีลิค

ไส้รังผึ้ง
ไส้โครงไม้ซี่
764 มม. 2070 มม. 35 มม.
(วงกบ 100 มม.)

WPC

ทำสีสำเร็จขาว

สำหรับใช้ภายใน
และภายนอก
864 มม. 2070 มม. 35 มม.
(วงกบ 100 มม.)
964 มม. 2070 มม. 35 มม.
(วงกบ 100 มม.)