WoodSmith :: วู้ดสมิตร

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัทฯ") อาจมีการใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียง (รวมกันเรียกว่า "คุกกี้") บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีและช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ บริษัทจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.vanachai.com/data-privacy-protection

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่ง ๆ และคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจจดจำคุกกี้นั้น ๆ ได้ในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อ ๆ มา คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีคุกกี้บางประเภทที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และแสดงบทความที่เกี่ยวข้องกับท่านได้ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งประเภทคุกกี้ตามการใช้งานได้ ดังนี้

  1. คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies):คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมและใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ในเว็บไซต์ไดอย่างปลอดภัย
  2. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality/Preference cookies): คุกกี้เหล่านี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกที่ท่านทำไว้ในอดีต เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก หรือชื่อและรหัสผ่านของท่านเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ
  3. คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Advertising Cookies): คุกกี้เหล่านี้จะทำการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การโฆษณา หรือการวิเคราะห์ทางการตลาด เป็นต้น เช่น Google Analytics, Social Media Analytics, Truehits, เป็นต้น
  4. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies): คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น Google Analytics เป็นต้น

การจัดการคุกกี้

บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ท่านสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับการยอมรับคุกกี้เพื่อช่วยให้ท่านสามารถควบคุมคุกกี้เหล่านี้ได้ ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธการใช้งานคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ดังกล่าว เว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรืออาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทบางฟังก์ชันหรือทั้งหมดของบริการได้อย่างไม่ราบรื่น
ดังนั้น ทากท่านต้องการลบคุกกี้หรือต้องการปรับแต่งความต้องการกี่ยวกับคุกกี้ ท่านยังสามารถจัดการการใช้งานคุกกี้ทางบราวเซอร์ หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของท่านได้ที่เบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้

ท่านสามารถปฏิเสธการใช้ Google Analytics Cookies ในทุกเว็บไซต์ได้ใน http://tools.google.com/dlpage/gaoptout . ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และวิธีในการติดตั้งคุกกี้ได้ใน www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

การปรับปรุงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้อาจได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

COOKIE POLICY

Vanachai Group Public Company Limited and subsidiaries (“companies”) may use cookies or any other similar technologies (all are called “cookies”) on companies’ websites which help you to get good experience and help companies to develop quality of service to fulfill your requirements.

However, besides this cookies policy, companies will use cookies under details which are identified with announcement concerning company privacy policy. For further details, kindly visit https://www.vanachai.com/data-privacy-protection

Meaning of cookies

Cookies are small files which stored in your computer device or mobile phone device. When you visit a website, cookies will then be sent back to website origin or any other websites which may record those cookies from each further website visit. Those cookies are important to the performance of websites. In addition, there are some categories of cookies which can collect your personal data and follow your online activities in order to develop websites and display relevant articles to you. Cookies are not harmful to your computer device or mobile phone device. Content in cookies will only be retrieved for viewing or reading from only service which creates those cookies.

Types of cookies to be used

Companies will use cookies when you visit companies websites. Cookies can be categorized according to your use as follows;

  1. Strictly Necessary Cookies: Those cookies are essential cookies for companies’ websites which can help you to visit and use websites features with safety.
  2. Functionality/Preference Cookies: Those cookies allow websites to record your history features ex. your preference language or location, or your name and password to automatically access system.
  3. Advertising Cookies: Those cookies will follow your online activities for the marketing purposes ex. advertisement or marketing analysis etc. ex. Google Analytics, Social Media Analytics, Truehits, etc.
  4. Analytical/Performance Cookies: Those cookies collect data in statistic concerning access and website behavior of explorers while visiting companies websites in order to develop websites for more efficiency ex. Google Analysis, etc.

Managing cookies

In most web browser program, you can manage cookies setting which will help you to control those cookies. However, if you reject use of cookies on those web browser, websites may not able to perform according to your defined objectives or you may find some website functions or all services incompetent.
Therefore, if you prefer to erase cookies or intend to revise your needs of cookies, you can also manage cookies function on browser or on settings category from your mobile phone device or tablet from the following browsers;

You can reject the use of Google Analytics Cookies from all websites at http://tools.google.com/dlpage/gaoptout . For further details study on cookies and procedure of cookies setting, please visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org

Revision of cookies policy

This cookies policy may be revised to comply with practice, law or any relevant regulations. Therefore, companies may suggestion you to occasionally review our revision of this policy.

This cookies policy has been recently revised on 05 July 2022.

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม